Hva skjer

Kurs i strafferett og straffeprosess for rettsmedisinske sakkyndige (B-kurs)
12. nov. 2018 - 18. jan. 2019, Trondheim

Den rettsmedisinske kommisjon (DRK) arrangerer på ny B-kurs for alle som påtar seg oppdrag som sakkyndig i straffesaker (ulike medisinske spesialister, psykologer, odontologer mv.).

Godkjenninger

Kurset er godkjent av Den norske legeforening (DNLF) som videre-/etterutdanningskurs samt fritt spesialkurs. For nærmere omtale, se DNLF sine kurssider her.

Kurset er også godkjent som vedlikeholdsaktivitet av Norsk psykologforening.

Hvor og når?

Kurset avholdes i Trondheim og består av to deler. Hver del går over tre kursdager.

Del I avholdes 12.-14. november 2018, hvor det blir forelesninger om juridiske tema (jus som normativ vitenskap, prinsipper i strafferett og straffeprosess, habilitetsregler m.m.) og i rettsmedisinske tema (om utføring av sakkyndighetsoppdraget) som er av interesse for rettsmedisinske sakkyndige. Det utdeles så hjemmeoppgave som innebærer utarbeidelse av en skriftlig "erklæring".

Del II avholdes 16.-18. januar 2019 og inneholder bl.a. tre dager med rollespill i rettssal hvor kursdeltagerne muntlig fremlegger sin skriftlige "erklæring".

Forelesere

Forelesere på del I er Tor Langbach, tidligere leder av Domstoladministrasjonen, og medlemmer av DRK. På del II vil også en lagdommer og en tingrettsdommer være blant foreleserne.

Kursavgift og deltakerantall

Kursavgift er kr 11 000,-. Dette inkluderer lunsj alle kursdager samt felles middag første kursdag av kursets del I og del II. Overnatting og transport besørges av den enkelte.

Maksimalt antall deltagere er 28. Deltakere med ulik fagkompetanse prioriteres.

For mer informasjon, se vår hjemmeside www.sivilrett.no/drk/b-kurs. Påmeldingsskjema finnes her digitalt.

Søknadsfrist er 18. juni 2018.

Kategorier

Hva skjer