Hva skjer

Grunnleggende Voldsrisikovurdering HCR-20v3
20. - 21. november, Auditoriet, Sandviken Sykehus

Kurs i grunnleggende voldsrisikovurdering ved hjelp av HCR-20v3

20.- 21. November 2017 – Auditoriet Sandviken Sykehus

Psykisk helsevernloven og psykisk helsevernforskriften med kommentarer (IS-1/2017) vektlegger betydningen av systematiske voldsrisikovurderinger og god dokumentasjon dersom det foreligger opplysninger som tilsier at en pasient kan utgjøre en fare for andres liv og helse.  Det vises blant annet til at samtykkekompetente pasienter etter 1. september ikke holdes tilbake i tvungent vern med grunnlag i behandlingsvilkåret. Dermed kan vurdering og tilstrekkelig dokumentasjon av fare bli avgjørende når det kommer til å ta stilling til om farekriteriet kan være eller fortsatt er oppfylt.  

Deltagere på arbeidsseminaret vil få en grunnleggende innføring i strukturert faglig risikovurdering (dag 1) og en trening i bruk av HCR-20V3 (dag 2). Seminaret vil være erfaringsnært og praktisk, og inkludere arbeid med kasus.

Dag 1: 

Strukturert faglig risikovurdering (Structured Professional Judgment, SPJ) er den mest brukte strukturerte metoden å vurdere voldsrisiko på innenfor psykisk helsevern, og anbefales av helsedirektoratet. Metoden brukes i en rekke verktøy som for eksempel; Historical Clinical Risk Management-20 versjon 3 (HCR-20V3), The Spousal Assault Risk Assessment Guide (SARA og kortversjonen SARA-SV), Sexual Violence Risk-20 (SVR-20) og PATRIARK (æresrelatert vold). På innføringsdagen vil en få en innføring i strukturert faglig risikovurdering som metode, og noe praktisk trening i å bruke metoden.

Dag 2:

På dag 2 vil deltagere få mer detaljert kjennskap om og trening i bruk av HCR-20V3.

HCR-20V3 er det internasjonalt mest anerkjente kliniske verktøyet for å kartlegge voldsrisiko blant psykiatriske pasienter. HCR-20 kan belyse kjente risikofaktorer i en persons bakgrunn, nåværende og framtidige fungering, bidra til å øke forståelsen av beslutningsprosessene som kan føre fram til vold hos den enkelte (risikoformulering), og være til hjelp når det kommer til å utvikle rimelige risikoscenarioer og håndteringsmåter. Dermed er HCR-20V3 et svært nyttig redskap for vedtaksansvarlige og andre som må forholde seg til mulig voldsrisiko, og håndtering av denne innenfor tilgjengelige ressurser.

Tilrettelegger:
Helge Hoff, psykologspesialist, PhD

Språkform:
Norsk

Helge Hoff, ph.d, er psykologspesialist ved Klinikk sikkerhet og jobber med forskning og fagutvikling hos Kompetansesenter for sikkerhets,- fengsels- og rettspsykiatri i Helse Bergen. Hoff var sentral i oversettelsen av HCR-20v3 til norsk og har lang klinisk erfaring med bruk av risikovurderingsverktøy. Hoff har holdt mange kurs i risikovurdering og er med på å etablere et nordisk nettverk for instruktører innen voldsrisikovurdering.

 

Tid:  Mandag 20. og tirsdag 21. november. Begge dager 9-16

Sted:  Auditoriet, Sandviken Sykehus, Helse Bergen

Seminaravgift:  Gratis

Lunsj: Kan kjøpes i kantina

Godkjenninger: Seminaret søkes godkjent hos Dnlf og NPF

Påmelding:

Påmelding og spørsmål om kurset sendes til steffen.stamnes@helse-bergen.no

Ring gjerne på tlf: 55 95 83 06 

Til nedlasting:

Kategorier

Hva skjer