Hva skjer

C-kurs i rettspsykiatri delkurs 3
22. til 24. november, Gaustad sykehus, Oslo

Høsten 2016 starter SIFER en ny kursrekke for C-kurs i rettspsykiatri. Første delkurs holdes 9.-10.november. Kursene holdes på Gaustad sykehus i Oslo. Kursrekken består av fire delkurs, og det holdes ett delkurs hvert semester t.o.m. våren 2018. Prisen på hele C-kurset, dvs. alle delseminarene er kr.11900,-

Program C-kurs i rettspsykiatri – delkurs III

Kurset består av i alt fire delkurs (I - IV). Kurset består av to todagers delkurs og to tredagers delkurs. Det vil totalt sett bli undervist i 50 timer. (47 t 15 min forelesning og 2 t 15 min diskusjon).  Det tas forbehold om endring av enkelte tema og foreleser.

Delkurs III Særlige utfordringer ved utredninger av utilregnelige lovbrytere

Sted: Gaustad sykehus, Festsalen

Holdes 22.11. – 24.11.2017

Foreløpig program. Vær obs på at det kan bli endringer

 

Dag 1 Utilregnelighet

Tidsramme: kl 10 - 16.  I alt 5 timer forelesning, 1 time pauser/lunsj.

Kl. 10.00 – 11.00       Velkommen og orientering.

Innledning og oppsummering av grunnbegrep i strl. § 20 første ledd fra første delkurs. Eventuelt ny proposisjon.

Forelesere: Linda Gröning

(Retts)psykiatriske utfordringer i en rettslig kontekst ved:

Kl. 11.15 –12.15        Organisk psykotiske lidelser/personlighetsforstyrrelser / § 20

Foreleser: --

Kl 12.15 – 13.00        Lunsj

Kl. 13.00 – 13.30       Paranoid psykose [Vrangforestillingslidelser]

Foreleser: Karl Heinrik Melle

Kl. 13.30 – 14.15       Bipolare lidelser / § 20

Foreleser: --

14.15-14.30 Pause

Kl. 14.30       Rusutløst psykotisk etter norsk straffelov i relasjon til rusutløste psykotiske tilstander etter ICD-10.

Foreleser: K H Melle

Til kl. 15.30            Utredning av lovbrytere med psykose og rusproblem.

Foreleser: Tom Palmstierna

15.30 – 16.00    Oppsummerende diskusjon ulikheter / fellestrekk

Karl Heinrik og Linda

 

Dag 2 Reaksjoner og risiko

Tidsramme: kl 09 - 15.  I alt 5 timer forelesning, 1 time pauser/lunsj.

Kl. 09.00 - 09.30       Innledning og oppsummering av strl. §§ 40, 62 og 63 fra første delkurs.

Foreleser: Linda Gröning

Kl. 09.30 - 10.30       Risiko for vold hos psykotiske gjerningsmenn (med tid til diskusjon)

Foreleser: Kirsten Rasmussen

Kl. 10.30 – 10.45       Pause

Kl. 10.45 – 11.15       Tidsbegrenset særreaksjon. Hvordan utrede, hvordan vurdere risiko?

        Status og prognose.

Foreleser: Kirsten Rasmussen og Karl Heinrik Melle

Kl 11.15 - 12.00        Lunsj

Kl. 12.00 – 13.00       Dom til overføring til fengslig forvaring, sett fra forvaringsenhetens  perspektiv og sakkyndiges perspektiv

Foreleser: Randi Rosenqvist

Kl 13.00 - 13.15        Pause

Kl. 13.15 - 14.00       Vanskelig diagnostiserbare lovbrytere. Bruk av observasjon etter straffeprosessloven § 167.

Foreleser: Karl Heinrik Melle

Kl 14.00 - 15.00        Case / diskusjon (simulering, symptomaggravering, dissimulering)

Kl 15.15 -               Tvil og usikkerhetsmoment.  Kommunikasjon mellom de sakkyndige og retten.

Foreleser: --

 

Dag 3 Praktiske problemstillinger

Kl. 09.00 - 10.00       Utredning av personer som en mistenker simulering av psykisk lidelse. (diskusjon)

Foreleser: --

Kl. 10.00 - 11.00       Utredning av observander som hevder hukommelsestap og / eller psykisk utviklingshemming (diskusjon)

Foreleser: --

Kl. 10.30 - 10.45       Pause

Kl. 10.45 - 11.30       Utredning av personer med mistenkt utviklingsforstyrrelser i relasjon til de rettslige begrepene i strl. § 20 første ledd og § 80.

Foreleser: Svein Øverland

Kl. 11.30 - 12.30       Lunsj

Kl. 12.15 – 13.15   Utredning av observander med annen kulturell bakgrunn    

Foreleser: Maria Sigurdjonsdottir