Forskningsprosjekter

Finn forskningsprosjekt

Ungdomsstraffen

Prosjekt "Ungdomsstraffen"

Sist oppdatert den 28. May 2013

Justis- og Beredskapsdepartementet har gitt Konfliktrådet i Sør Trøndelag, som ett av to konfliktråd i Norge, oppdraget å prøve ut ”Ungdomsstraff” - et alternativ til ubetinget fengsel ved alvorlige lovbrudd utført av ungdom i alderen 15-18 år med en strafferamme over seks måneder.


Den nye Ungdomsstraffen er et frivillig alternativ som skal legge til rette for sosial kontroll og rehabilitering av gjerningsmenn, og som erstatter fengsel. Reaksjonene skal skreddersys for hver enkelt domfelt og bygge på de individuelle behovene som den domfelte har.

SIFER Midt har mottatt forespørsel fra Konfliktrådet i Trondheim om bistand til å organisere og gjennomføre behandlingsopplegg rettet mot lovbrytere under 18 år som begår mindre alvorlige og/eller alvorlige handlinger innenfor seksuallovbruddsområdet, og som deltar i Konfliktrådets prosjekt ”ungdomsstraff”.

Da forskning og erfaringer med behandling av voksne overgripere tilsier at overgrepsproblematikk kan oppstå i tidlig ungdomsår, vil det være viktig både for gjerningsmennene og for å forebygge nye overgrep at behandling tilbys i tidlig fase.
Brøset Kompetansesenter ønsket derfor å bistå med organisering og gjennomføring av behandlingstilbud til deltakerne i ”Ungdomsstraffen”, samt gjøre en studie som kan tilføre ny kunnskap om barn og ungdom som begår overgrep av seksuell karakter.