Forskningsprosjekter

Finn forskningsprosjekt

TIG

TIG - Tilregnelighet i gjerningsøyeblikket

Sist oppdatert den 29. May 2013

Bakgrunn: Forsker Jane Dullum, Institutt for kriminologi og strafferett, Jur. fak., UiO har analysert begjæringer om gjenåpning av straffesaker i perioden 2004-2009, Justisfeil i straffesaker (2010). Hennes resultat viser at den vanligste grunnen for gjenåpning er nye rettspsykiatriske vurderinger. En ny rettspsykiatrisk erklæring som sannsynliggjør utilregnelighet ved en eller flere tidligere domfellelser er gjenåpningsgrunn i 41 % av de henviste tilfellene. Andre grunner for gjenåpning utgjør ligger på ca 10 %. Ny rettspsykiatrisk erklæring som gjenåpningsgrunn skiller seg således vesentlig ut sammenlignet med andre grunner. Også internasjonalt skiller Norge seg ut med høyt antall saker hvor justisfeil skjer på grunnlag av at utilregnelighet ikke er oppdaget.

Problemstilling: Hva kjennertegner de sakene som Gjenopptakelseskommisjonen behandler vedrørende tilregnelighet som gjenopptakelsesgrunn?

Formål: Formålet er å finne ut om det finnes et systematisk mønster knyttet til tilregnelighetsspørsmål i de norske gjenåpningssakene. Prosjektet kan bidra til øket kunnskap om hvordan  justisfeil oppstår i slike saker, altså se nærmere på årsaken til at så mange saker i Norge har utilregnelighet som gjenopptakelsesgrunn sammenliknet med andre land

Fremdrift: En pilotstudien er ferdigstilt og publisert i Lov og Rett nr. 5 2012 s 285 - 301. Pilotstudien er basert på et utvalg av, dvs 49 utvalgte saker.

Hovedstudien vil inkludere alle saker som Gjenopptakelseskommisjonen har behandlet siden kommisjonen ble startet i 2004 til 2011. Materialet er skaffet til veie og skal kodes inn i løpet av sommer 2012. Data analyse og skriving av artikkel vil skje ila ultimo 2012.