Forskningsprosjekter

Finn forskningsprosjekt

Sinnemestring Brøset Fengselsprogrammet “Jeg bestemmer selv- veien videre”

Sist oppdatert den 12. March 2012

Sinnemestring Brøset - Fengselsprogrammet er basert på kognitiv terapi og Motivational Interviewing. Programmet ble akkreditert av Justisdepartementet og Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) i 2009. Målgruppen er voldsdømte, og programmet har en klar endringsprofil med henblikk på å motvirke et kriminelt handlingsmønster. Vi har lagt vekt på at den domfelte finner motivasjon til endring, utvikler egne ressurser, og reflekterer over hvordan han kan mestre et liv uten kriminalitet.
 

Programmet retter seg mot vold og overgrep som er affekt- og situasjonsbetinget. Dette programmet bygger på økt selvrefleksjon gjennom bevisstgjøring av tanker, følelser og atferd. Det er viktig at den domfelte forstår konsekvensene av sine voldshandlinger, og finner motivasjon til å mestre et liv uten voldskriminalitet.
Mange straffedømte strever med flere og sammensatte problemer, og det er viktig med individuell rehabilitering for å forebygge ny kriminalitet.


Første del av kurset fokuserer på motivasjon til endring, og på at den innsatte selv finner frem til 3- 4 nøkkelmålsetninger som han må arbeide med gjennom kurset. Videre arbeides det i kurset med en kartlegging av hvordan den enkelte har ivaretatt sine personlige behov i livet, og hvilket livsmønster som har ført til kriminelle handlinger. Til dette benyttes et kartleggingsskjema, som er en voldsanamnese og som går dypt inn på den enkeltes handlingsmønster.
Den andre delen av programmet vil forsterke endringsprosessen ved å lære mer om egne tankemønstre og leveregler, og er spesielt rettet mot vold og aggresjon.

Vi vil her også se om personen styres av antisosiale holdninger og følelser, og om vedkommende identifiserer seg med kriminelle forbilder, eller tankemønstre som forsvarer kriminelle handlinger. Kursdeltakeren bevisstgjøres på eventuelle rusproblemer, som kan bidra til vanskeligheter med selvstyring. Kurset fokuserer også på hvordan den innsatte kan få et bedre forhold til ”sunt nettverk / familie” (miljø som forsterkende element for å lykkes i en endringsprosess).

I løpet av 2012 vil omlag 60 ansatte i kriminalomsorgen rundt om i landet være utdannet i kognitiv terapi og kvalifisert til å drive sinnemestring fengselsprogrammet. For nærmere informasjon eller kontakt, se: www.sinnemestring.no