Forskningsprosjekter

Finn forskningsprosjekt

SARA-SV - Spousal Assault Risk Assessment: Short version

Sist oppdatert den 10. December 2012

Implementering av SARA:SV er ledd 13 i regjeringens "Handlingsplan mot vold i nære relasjoner". Politiet ved Stovner og Horten politistasjon prøver ut risikovurderingsskjemaet Spousal Assault Risk Assessment: Short version, etter utrykking i forbindelse med vold i nære relasjoner. politiets innsats i sakene avhenger av graden av risiko for fremtidig vold.

Status 2011:
Data fra voldsituasjonen vedr. violdsutsatte og voldsutøver er fortløpende blitt kodet inn, slik at det vil være mulig å begynne å kjøre ut resultater i mars 2012. Intervjuing av de kvinnene som har sagt ja til å la seg intervjue er igang og vil bli fullført innen 15. mars. De forreløpige resultatene viser at kvinnene er svært fornøyd med politiets arbeid. De operative tjenestemenne ved de to politistasjonene vil bli intervjuet innen utgangen av mars. De foreløpige muntlige vurderingene fra prosjektledelsen ved de to stasjonene tilsier at prosjektet er vellykket. Det politidistriktet som Horten politikammer er en del av har allerede bestemt seg for å ta i bruk SARA:SV.

For full rapport m.v., klikk her