Notice

Undefined offset: 196

ee/legacy/libraries/relationship_parser/Parser.php, line 52 show details

Notice

Undefined offset: 197

ee/legacy/libraries/relationship_parser/Parser.php, line 52 show details

Notice

Undefined offset: 195

ee/legacy/libraries/relationship_parser/Parser.php, line 52 show details

Forskningsprosjekte: SAFE-pilot / SIFER

Forskningsprosjekter

Finn forskningsprosjekt

SAFE-pilot

SAFE-pilot: Oppfølging av pasienter utskrevet/videreført fra sikkerhetspsykiatriske enheter

Sist oppdatert den 29. May 2013

Hovedmål:
Å gjøre individuelle risikovurderinger for å utforme og iverksette individuelt tilpassede risikohåndteringsstrategier med henblikk på å redusere risiko for residiv hos pasienter med voldsproblemer.

Delmål:
1) Gjøre individuelle HCR-20 utredninger
2) Teste ut nye og supplerende innfallsvinkler til klinisk operasjonalisering av sentrale ledd i HCR-20
3) Iverksette risikohåndteringsstrategier med fastlagte intervensjonsprosedyrer som utløses ved positiv identifikasjon av individuelle risikofaktorer
4) Reliabel, prospektiv kartlegging av voldsresidiv,
5) Langtidsoppfølging med opprettholdelse av risikohåndteringsstrategier på tvers av ”helsetjenestenivåer" for å lette overføring av pasienter og
6) Bidra til overføring av klinisk kunnskap og praksis fra sikkerhetspsykiatri til allmennpsykiatri og førstelinjetjeneste.

Design og metode

Deltakere/målgruppe:
Pasienter fra sikkerhetsenhetene ved Oslo universitetssykehus, Gaustad, Sykehuset Buskerud, Vestre Viken HF, Blakstad, Sykehuset Asker og Bærum, Vestre Viken HF, Lier, Oslo Universitetssykehus, RSA Dikemark.

Type forskningsmetode:
Prosjektet dekker både utredning, intervensjon og oppfølging.
Det er utformet som en naturalistisk, prospektiv studie med en case-control design og under forutsetning av tilstrekkelig antall valide observasjoner også en case-crossover design.