Forskningsprosjekter

Finn forskningsprosjekt

Pilotprosjekt: Utvikling av norsk rettspsykiatri

Pilotprosjekt for utvikling av norsk rettspsykiatri lagt til Trondheim ved Brøset

Sist oppdatert den 5. July 2017

Helse- og omsorgsdepartementet har i samarbeid med Justis- og beredskapsdepartementet og Helsedirektoratet utredet en modell for organisering av rettspsykiatrisk virksomhet. Målsettingen er å bedre domstolenes og politi/påtalemyndighetens tilgang til sakkyndighet av høy kvalitet, samt bidra til økt kvalitet i det rettspsykiatriske arbeidet og standardiserte betingelser for rettspsykiatriske undersøkelser.

Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Brøset, Trondheim har fått i oppdrag å igangsette et pilotprosjekt i Helse Midt RHF og Helse Nord RHF. Professor i rettspsykologi ved NTNU Kirsten Rasmussen og seksjonssjef ved avdeling Brøset, psykologspesialist Emmanuel Revis leder prosjektet. Bodil Stenkløv , Magda Rognskog og Eldrid Grindvold deler merkantile oppgaver for prosjektet.

Pilotprosjektet er toårig og skal bygge opp et register over rettspsykiatrisk sakkyndige som fyller krav til utdanning, kompetanse og yrkespraksis. Videre, skal det utvikles rutiner for å motta henvendelser fra domstol/politi/påtalemyndighet og utøve servicefunksjoner sakkyndige. Prosjektet skal etablere et system som møter lovkrav til håndtering av personopplysninger og det skal styrke fagfeltets akademiske forankring (Prop 1 S 2013-2014).

Styringsgruppen består av Helsedirektoratet ved avdelingsdirektør Gitte Huus (leder av styringsgruppen), Helse Midt RHF ved seniorrådgiver Vidar Halsteinli, Domstoladministrasjonen ved seniorrådgiver Benedicte Aas og Riksadvokaten ved førstestatsadvokat Bjørn K. Soknes.

Statusmøter: Referater:  3.3.14 - 10.3.14 - 17.3.14 - 31.3 14 - 28.4.14 - 5.5.14 - 12.5.14 - 19.5.14 - 25.5.14 - 10.6.14 - 1.7.14 - 30.10.14 - 19.11.14 - 3.12.14 - 5.1.15 - 13.1.15 - 27.1.15 - 3.2.15 - 10.2.15 - 17.2.15 - 24.2.15 - 10.3.15 - 17.3.15 - 31.3.15 - 7.4.15 - 5.5.15 - 19.5.15 - 9.6.15 - 16.6.15 - 30.6.15 - 7.7.15 - 25.08.15 - 01.09.15 - 8.9.15 - 22.09.15 - 30.09.15 - 06.10.15 - 13.10.15 - 20.10.15 - 27.10.15 - 03.11.15 - 10.11.15 - 24.11.15 - 01.12.15 - 15.12.15 - 5.1.16 - 19.1.16 - 26.1.16 - 9.2.16 - 16.2.16 - 23.2.16 - 1.3.16 - 8.3.16 - 15.3.16 - 29.3.16 - 19.4.16 - 12.5.16 - 24.5.16 - 14.6.16 - 26.7.16 - 16.08.16 - 28.08.16 - 13.09.16 - 4.10.16 - 25.10.16 - 8.11.16 - 5.12.16 - 3.1.17 - 24.1.17 - 7.2.17 - 21.2.17 - 14.3.17 - 29.3.17 - 10.5.17

Styringsgruppemøter: Referat 24.2.14.  Innkalling m/vedlegg til møte 4.6.14. Referat fra møte 4.6.14. Referat fra møte 29.8.14. Referat fra møte 06.11.14. Referat fra møte 3. & 4.3.15. Referat fra møte 5.6.2015 . Referat fra møte 8.9.2015Referat fra møte 27.10.2015 . Referat fra møte 11.12.15. Referat fra møte 08.02.16. Styringsgruppemøte 18.5.2016 avlyst. Referat 20.9.16. Referat fra møte 1.11.16.

Referansegruppe: Invitasjon 22.10.2014. Innlednings presentasjon. Referat 22.10.2014Referat 5.6.2015. Referat 1.11.2016

Prosjekteplan:  Godkjent av styringsgruppen 01.10.2014

Tertialrapportering: Rapport 1/14. Rapport 2/14. Rapport 3/14 . Rapport 1/15. Rapport 2/15 . Rapport 3/15. Utvidet Rapport 1/16

Midtveisevaluering avgitt av syringsgruppen til eiere 1.10.15 og etterspurt tilleggsinformasjon fra eiere er videresendt (Unntatt offl §22).

Sluttrapport 12.10.16 ble avgitt av prosjektledere m.fl. til styringsgruppen.

Helsedirektoratet etter gjennomført møte med RHFene, tilbakemeldinger fra referansegruppa og de tre kompetansesentrene innen sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, oversendt 08.12.16 styringsgruppens anbefalinger til HOD og JBD.

Helse- og omsorgsdepartementet har 30.03.2017 bedt Helsedirektoratet om oppfølging av anbefalinger om rettspsykiatri. Helsedirektoratet har 18.04.17 gitt oppdrag til Helse Midt-Norge RHF til å forberede for nasjonal utbredelse av pilotprosjektet i rettpsykiatri.

Riksadvokatens skriv ang. rutiner for rekvirering av rettspsykiatriske sakkyndige i straffesaker samt diverse orienteringer til statsadvokatene ang. rutiner og pilotprosjektetet og Midlertidig Rettspsykiatrisk Enhet.

Midlertidig Rettspsykiatrisk Enhet har etabltert et hjemmeside med diverse info og nedlastinger.

 

Innmelding for psykiatere og psykologspesialister til oversikten hos Midlertidig Rettspsykiatrisk Enhet.
Alle som vil inngå i denne oversikten kan laste dette ned, fylle ut, legger ved nødvendige vedlegg, signere og sende til:
St Olavs Hospital
Midlertidig Rettspsykiatrisk Enhet
Pb 3250 Sluppen
7006 Trondheim

 

Oppdatert pr. 15.05.2017