Forskningsprosjekter

Finn forskningsprosjekt

Partnervold og sinnemestring

Partnervold og sinnemestring En randomisert kontrollert studie av effekten av Sinnemestring Brøsetmodellen, et manualisert kognitivt terapeutisk behandlingsprogram

Sist oppdatert den 23. May 2014

Hensikten med denne studien er å undersøke om Sinnemestring Brøsetmodellen, som er et manualisert strukturert kognitivt behandlingsprogram, reduserer voldelig atferd hos voldsutøvere som frivillig søker hjelp.

Det er behov for mer kunnskap om effektive behandlingsmetoder for menn som er voldelige i parforhold. Det er grunn til å anta at kognitiv gruppebehandling har effekt, men en nylig litteraturoversikt konkluderer med at det er for få randomiserte kontrollerte studier om effekt av kognitiv atferdsterapi til menn som utøver vold mot sin kvinnelige partner (1,2).

Studien er organisatorisk forankret ved St. Olavs hospital, avdeling Brøset, kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri. Den vitenskapelige forankringen knyttes til Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet, institutt for nevromedisin og institutt for samfunnsmedisin, samt Karolinska Institutet i Stockholm, Sverige.

Hovedmål:
Studere kortsiktig og langsiktig behandlingseffekt av manualisert gruppebasert kognitiv atferdsterapi på voldsatferd for klienter som søker hjelp for at de har utøvd, eller utøver vold i nære relasjoner. Deltakerne i studien vil bli tilfeldig fordelt i to grupper, hvor den ene mottar sinnemestring etter Brøsetmodellen og den andre gruppebehandling basert på mindfulnessteknikker.


Følgende problemstillinger vil bli belyst:

  1. Forskjeller mellom gruppene under og etter behandling i klientens voldsatferd, rapportert av partner og klient målt ved bruk av Conflict Tactics Scale Revised som primært endepunkt.
  2.  Forskjeller mellom gruppene under og etter behandling i klientens og partners psykiske helse målt ved bruk av HSCL-25 som sekundært endepunkt.
  3. Forskjeller mellom gruppene under og etter behandling i klientens og partners helsetjenesteforbruk og sykefravær som sekundært endepunkt.

 

Metode

Design:
En randomisert kontrollert studie av Sinnemestring Brøsetmodellen sammenlignet med annen psykologisk behandling i samme omfang og tidsforløp.  Kontrollgruppen får et gruppebasert behandlingstilbud med fokus på stressmestring basert på mindfulness.

Utvalg:
Utvalget består av klienter som henvises til sinnemestringsbehandling i Trondheim samt deres partnere. Tilbud om deltakelse gis til alle henviste som oppfyller inklusjonskriteriene: Snakker og forstår norsk, er over 18 år, er i en partnerrelasjon ved inklusjon, har et erkjent voldsproblem (fysisk, psykisk og/ eller seksuelt) mot partner. Med partnerrelasjon menes kjærlighetsrelasjon eller ekspartnere som fortsatt har kontakt, slik at vold er mulig (for eksempel hvis de har felles barn). Eksklusjonskriterier er psykose og/eller alkohol- eller stoffavhengighet i en grad som ikke gjør det mulig å møte rusfri til gruppesamlingene.

Prosjektet vil vare fra og med høsten  2012 til og med 2016. Dette for å sikre at tilstrekkelig antall deltakere har fått behandling og at de siste målinger av effekter er foretatt 12 måneder etter første måling.

 

 Litteratur 

  1. Smedslund G, Dalsbo TK, Steiro AK, Winsvold A, Clench-Aas J. Cognitive behavioural therapy for men who physically abuse their female partner. Cochrane Database Syst Rev. 2007(3):CD006048.
  2. Palmstierna T, Haugan GS, Rasmussen K, Jarwson S, Nøttestad JA. (2012). Cognitive behaviour group therapy for men voluntary seeking help for intimate partner violence. Nordic Journal of Psychiatry.