Forskningsprosjekter

Finn forskningsprosjekt

Midlertidig Rettspsykiatrisk Enhet (MRE)

Enheten ble etablert på Avdeling Brøset i forbindelse med pilotprosjekt "Utvikling av norsk rettspsykiatri".

Sist oppdatert den 17. September 2018

Enheten er lokalisert i sengepostområde til Regional Sikkerhetsavdeling (RSA) på Brøset og Sentral Fagenhet Tvungen Omsorg (SFTO) og den har vært i drift f.o.m. 05.01.2015. I løpet av oktober 2018 forventes etablering av Nasjonal Enhet for Rettspsykiatrisk Sakkyndighet (NERS). NERS vil anvende de samme rutiner og prosedyrer som MRE. Det avventes skriv fra Riksadvokaten før oppstart.

Enheten består av venterom, testrom, observasjons/samtalerom. Området til MRE er tilknyttet alarm og varslingssytem til RSA og SFTO. Sakkyndige som inngår i oversiktslisten til MRE kan bestille bruk av testrom/samtalerom.

Det er inngått avtale mellom MRE, RSA og SFTO om prosedyre for mottak av observand og sakkyndig.

MRE mottar rekvisisjon fra påtalenheter i nedslagsfeltet til pilotprosjekt "Utvikling av norsk rettspsykiatri". Dette gjøres med bakrunn i Riksadvokatens skriv ang. nye rutiner for rekvirering av rettspsykiatriske sakkyndige i straffesaker.

Rekvisisjonsskjema mottas via e-post (mre@stolav.no), telefaks (72 82 36 07) eller vanlig postgang. Elektroniske henvendelser (e-post eller telefaks) går også direkte til en 24 timers betjent vakttelefon (905 66 555).

Vaktansvarlig på enheten gjennomgår liste over sakkyndige og vil på bakgrunn av rekvisisjonens natur (ihht hastegrad, observand, sted, type, m.m.) velge ut navn for oppringing og forespørsel.

Potensielt sakkyndige fra innmeldingsoversikten blir oppringt av vaktansvarlig for avklaring av tilgjengelighet og habilitet i ft observanden.

Rekvirenten får telefonisk og skriftlig tilbakemelding om potensielle tilgjengelige sakkyndige.

Når den/de sakkyndige får oppdraget gis tilbakemelding fra rekvirenten.

I ekstraordinære tilfeller vil det være påkrevet med en sakkyndig undersøkelse raskere enn standard prosedyre muliggjør. Da kan rekvirenten rette en telefonisk henvendelse til vaktansvarlig (905 66 555).

Skriftlig rekvisisjon sendes av rekvirenten i ettertid. Henvendelse og svar protokollføres som i standard prosedyre.

Alle henvendelser, aktiviteter og avgjørelser i forbindelse med en rekvisisjon journalføres og registreres av enheten i eget skjema (Aktivitetsregistrering).

Saksforløp ved mottak av rekvisisjoner tar utgangspunkt i dette flyttediagram.

Pr 16.09.18 er det siden oppstart i januar 2015, mottatt og behandlet 962 rekvisisjoner fra påtaleneheter i (949) og utenfor (13) nedslagsfeltet. Fordeling etter rekvisisjonstype, hasteprioritering og påtalenhet foreligger hos MRE.

 

 Pr 16.09.2018 er det siden oppstart innmeldt 92 sakkyndige som inngår i oversiktslisten. 5 inngår ikke lenger i oversiktslisten. Sammensetning av oversiktslisten foreligger hos MRE.

 

I november 2015 Helse Nord RHF og Helse Midt-Norge RHF sendte et skriv datert 27.10.15 og anmode helseforetakene om å legge til rette for gjennomføring av sakkyndigoppgaver. Hvordan dette skal gjennomføres i den enkelte avdeling må avtales mellom den ansatte og dennes ledelse.

 

MRE utarbeider orienteringsskriv til innmeldte sakkyndige som de mottar med e-post. I den grad MRE blir orintert om relevante aktivitetert (rettspsykiatriske kurs, møter o.l.) videreformidles disse til innmeldte i oversikten. 

 

MRE på vegne av Kompetansesenteret på Brøset sammen med SFTO arrangerte i mars 2015 et seminar for leger og psykologer i Habiliteringstjenester for voksne. 7 leger og 12 psykologer deltok.

 

Oppdater pr. 16.09.2018