Forskningsprosjekter

Finn forskningsprosjekt

KOS - kunnskap om sakkyndighet

Sist oppdatert den 25. October 2012

Dette prosjektet berører kommunikasjon, samarbeid og forventninger mellom sakkyndige og jurister strafferetten

Problemstillinger:

Prosjektet har tre hovedproblemstillinger 

  1. Hvordan opplever og vurderer de sakkyndige den juridiske prosessen i retten? Dvs. hvordan vurderer sakkyndige aktorer, forsvarere og dommeres opptreden i retten og overfor de sakkyndige?
  2. Hvordan vurderer de juridiske aktørene i strafferetten (forsvarer, aktor, dommere) psykiatrisk sakkyndiges arbeid og opptreden i retten?
  3. Hvilken holdning har de ovennevnte aktørene til bruk av parts (og ikke retts-) oppnevnte sakkyndige?

Underproblemstillinger er hva anser de juridiske aktørene som a) god sakkyndighet og b) dårlig sakkyndighet? Hvordan anser de sakkyndige som god eller dårlig utøvelse av juridisk håndverk? Skiller dommeres vurdering av de sakkyndige seg fra partene (forsvarere/aktor) og er det forskjell mellom forsvarere og aktors vurderinger? Er juristenes syn på rettsoppnevnte sakkyndige ulik fra hvordan de oppfatter partsoppnevnte sakkyndige?

Målsetting:

Prosjektet kan medvirke til klarere forståelse av hvordan de ulike aktørene (jus/justissektor og psykiatrisk sakkyndige) ser på hverandres arbeid og rolle i straffesaker og bidra til øket bevisstgjøring, forståelse og læring om aktørenes ulike rolle i strafferetten. Kunnskap om aktørenes forståelse av hverandres rolle kan føre til bedret kommunikasjon og samarbeid aktørene imellom. Det kan i sin tur redusere risiko for ikke - rasjonelle prosesser (krenkbarhet, påståelighet, gå i forsvar med mer) i den rettslige prosessen og i sin ytterste konsekvens enkelte justisfeil.

Fremdrift:

All datainnsamling er klar. Artikkelen med problemstilling 1 (hvordan vurderer sakkyndige aktorer, forsvarere og dommeres opptreden i retten og overfor de sakkyndige)  er utarbeidet innsendt internasjonalt tidsskrift (juli 2012). Er fortsatt til vurdering der (oktober 2012).

Tolking av data til problemstilling 2 (Hvordan vurderer de juridiske aktørene i strafferetten (forsvarer, aktor, dommere) psykiatrisk sakkyndiges arbeid og opptreden i retten) er ferdig, og artikkelen sendes i løpet av inneværende år til internasjonalt tidsskrift.

Del 3 er under planlegging og ferdigstilles for innsendelse i første halvår 2014.