Forskningsprosjekter

Finn forskningsprosjekt

Kognitiv funksjon og terapeutisk allianse ved schizofreni

Sist oppdatert den 12. March 2012

Schizofreni er en alvorlig psykisk lidelse. Undersøkelser har vist at både kognitiv funksjon og terapeutisk allianse påvirker resultat av behandling ved schizofreni. Formålet med denne studien er å undersøke forholdet mellom kognitiv funksjon og kvalitet av terapeutisk allianse hos et utvalg pasienter med schizofreni. Dette vil kunne være et viktig steg i retning bedre kjennskap til faktorer som påvirker resultat av behandling.

Undersøkelsen blir gjort ved St. Olavs Hospital, Psykisk Helsevern avd. Østmarka i Trondheim. Pasientene rekrutteres fra spesialpoliklinikken, team 1 og spesialpost 3. Begge får henvist pasienter for utredning ved mulig schizofreni/annen psykotisk lidelse. Opptaksområdet er Sør-Trøndelag fylke, med et befolkningsgrunnlag på ca 250 000 mennesker. En kartlegging av pasienter med schizofrenispekterlidelser i denne populasjonen, på nevropsykologiske, kliniske og demografiske variabler, samt evaluering av terapeutisk allianse vil kunne gi en representativ beskrivelse av et realistisk klinisk utvalg pasienter med schizofreni i Norge.

Doktorgradsarbeidet gjøres i samarbeid med Nevropsykologisk seksjon ved Psykologisk institutt, NTNU, hvor veileder er professor Knut Hestad. Prosjektet utføres i samarbeid med Tematisk Område Psykoser (TOP) ved Universitetet i Oslo (UIO). TOP er et flersenterprosjekt med formål å undersøke sammenhengen mellom kliniske og genetiske karakteristika ved psykotiske lidelser. TOP har utviklet en felles klinisk og nevrokognitiv protokoll som brukes ved alle deltakende sentre. Det foreligger et normalmateriale og felles biobank. TOP-prosjektet har godkjenning fra Regional Etisk Komité og Datatilsynet, og har biobankgodkjenning. Biveileder er førsteamanuensis II Valentina C. Iversen, ved Insituttt for nevromedisin.