Forskningsprosjekter

Finn forskningsprosjekt

Ungdom og seksuelle overgrep

Forskningsprosjekt ”Ungdom og seksuelle overgrep”

Sist oppdatert den 19. June 2015

I forbindelse med oppstart av behandlingstilbud til ungdom som har begått seksuelle overgrep og fått en dom for dette, gjøres en kvalitativ studie av dømte/siktede ungdommers opplevelse av seg selv og egne overgrep

 

Følgende problemstillinger vil bli belyst:

- Hvilke oppvekstvilkår og relasjoner til familie og andre har ungdommene hatt
- Hvilket bilde har de av seg selv, og har dette endret seg den senere tid
- Ungdommens opplevelse av - og egne forklaringer til at overgrepet fant sted0
- Ungdommens egne tanker og meninger om hvordan overgrep skal unngåes i framtiden og hvilken hjelp de eventuelt vil trenge

Utvalget i studien vil bestå av 8-10 frivillige ungdom mellom 15 og 20 år med bosteds-kommune i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag som har fått en dom eller blitt siktet for å ha begått straffbare handlinger etter seksuallovbrudds-kapittelet i straffeloven. Ungdommene vil kunne være dømt til ulike straffereaksjoner som ungdomsstraff, betinget fengsel, ubetinget fengsel, samfunnsstraff og pålagt oppfølging av Konfliktråd.

Høgskolen i N-Trøndelag vil være likeverdig partner i prosjektet, da studien vil være en del av en Mastergrad i psykisk helsearbeid for prosjektleder. Sentral fagenhet som prosjektleders hovedarbeidsgiver vil også være partner i studien.

Forskningsprosjektet er godkjent av Kriminalomsorgen region Nord og søkt godkjenning for i REK og Norsk Samfunnsvitenskapelige Datatjeneste (personvernombudet).