Forskningsprosjekter

Finn forskningsprosjekt

Fengselshelseprosjektet

Fengselshelseprosjektet – Et samhandlingsprosjekt for bedre og mer koordinerte helsetjenester for innsatte i fengsel i Region Nord. Forprosjekt.

Sist oppdatert den 23. June 2015

Formål: Fengselshelseprosjektet skal utvikle, prøve ut og implementere en ny samhandlingsmodell for kriminalomsorgen og deres samarbeidsparter i Region Nord. Samhandlingsmodellen skal benytte teknologiske muligheter for bedre utnyttelse av sektorenes samlede ressurser, og gjennom dette realisere målsettingen om effektiv oppgaveløsning og bedre helsetjenester innenfor psykisk helse og rus for innsatte i fengsel.

Primært skal SIFER delta ift:

“Kartlegging av hvilke teknologiske løsninger som er hensiktsmessige & foreta valg av teknologi»

Det vil jobbes med hvilken teknologi er hensiktsmessig ift til formålet (behandling, møtevirksomhet, «virtuelle besøk» av pårørende).
Se på utfordringer mht Infrastruktur, brukervennlighet, kostnader.
Foreta valg.  I den forstand at det beskrives forslag til løsninger som skal prøves ut/implementeres i hovedprosjektet.

Deltagere:

Tromsø Kommunens primærhelsetjeneste, Spesialisthelsetjenesten (Universitetssykehuset Nord-Norge, Rus/Sikkerhetsog kriminalomsorgen. Prosjektet ledes fra NST.

 

Prosjektperiode: 01.02.2015 – 01.02.2016