Forskningsprosjekter

Finn forskningsprosjekt

Deltakelse i en tverretatlig, tidlig intervensjon i partnervoldsaker

Deltakelse i en tverretatlig, tidlig intervensjon i partnervoldsaker: En kvalitativ studie av erfaringer fra voldsutøvere og voldsutsatte i saker med høy risiko for gjentakelse

Sist oppdatert den 27. May 2019

Det er behov for mer forskningsbasert kunnskap om og kompetanse på virksomme tiltak overfor voldsutsatte og – utøvere i alvorlige partnervoldsaker. Dette er avgjørende både i forhold til adekvat oppfølging av voldsutsatte og – utøvere samt i et forebyggingsperspektiv.

Hensikten med studien er å øke den evidensbaserte kunnskapen om virksomme beskyttelses- og forebyggende tiltak i høyrisiko partnervoldsaker sett fra voldsutsatte og voldsutøvere perspektiv.

Metodisk gjennomfører vi en kvalitativ semistrukturert intervjustudie med voldsutøvere og voldsutsatte som deltar i en koordinert, tverretatlig tidlig intervensjon i høyrisiko partnervoldsaker. Målgruppen vil være voldsutsatte for og voldsutøvere av alvorlig partnervold som meldes til Trøndelag politidistrikt, anslagsvis 60 personer pr. år.

Studien er vurdert i Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) som konkluderer med at prosjektet ikke omfattes av helseforskningsloven og derfor kan gjennomføres og publiseres uten godkjenning derfra (2018/641/REK-midt). Norsk senter for forskningsdata (NSD) har gjennomført en personvernkonsekvensutredning (DPIA) og vurderer at personvernet er tilstrekkelig ivaretatt i prosjektet, Personvernombudet ved St. Olavs hospital tiltrer NSD sin vurdering.