Forskningsprosjekter

Finn forskningsprosjekt

Autismespekterlidelser og kriminalitet

Sist oppdatert den 16. June 2015

Studere alle rettspsykiatriske rapporter de siste 10 årene der diagnoser innenfor autismespekteret har vært stilt eller verifisert. Følgende opplysninger vil være av særlig interesse: Lovbruddets art, kognitiv fungering, utdanning, tidligere kriminalitet, psykiatrisk komorbiditet, rusvaner, aktuelle straffereaksjoner samt opplysninger om kjønn, alder, sivilstand, yrkesstatus m.m.

Vi vet i dag svært lite om lovbrytere med Autismespekterlidelser og studien er derfor et rent forskningsprosjekt hvor vi ønsker å beskrive denne gruppen lovbrytere og se om de har fellestrekk utover de rent diagnostiske, deriblant forekomsten av komorbiditet. Videre er studien en kvalitetssikringsstudie av de rettspsykiatriske erklæringene som er avgitt hvor observanden har fått diagnose Autismespekterlidelser. Denne delen av studien vil se på ut fra hvilke symptom diagnosen er stilt på, om det er foretatt et strukturert intervju ved hjelp av diagnoseskjema av foreldre, pårørende om observandens fungering som barn, om de er nevropsykologisk utredet, samt om de er utredet for psykisk komorbiditet. Studien er ønsket av leder i Rettspsykiatrisk gruppe i Den rettsmedisinske kommisjon.

I tillegg ønsker vi å se om det har forekommet spesielle hendelser i deres liv før lovbruddet. Det har vist seg at mennesker med Autismespekterlidelser er svært sårbare for stress og i henhold til enkelte internasjonale undersøkelser har mange opplevd stressituasjoner før lovbrudd ble gjennomført (Allen, Evans, Hider, Hawkins, Pecket, Morgan, 2008). I den grad vi finner dette blant norske lovbrytere vil vi få informasjon om noen risikofaktorer som kan predikere fremtidige lovbrudd hos denne gruppen. Dette vil i så fall være en kunnskap som Den nasjonale kompetanseenheten for autisme kan bruke i sin undervisning og veiledning av tiltak rettet mot denne gruppen.