Forskningsprosjekter

Finn forskningsprosjekt

“Legally insane or not “-systematic recording and assessment of psychotic symptoms in forensic psychiatric reports.

Sist oppdatert den 24. August 2018

En forskningsbasert studie som skal gi kunnskap om hvordan norske rettspsykiatrisk sakkyndige vurderer symptomer på psykose før og etter 22. juli rettssaken. Resultatene fra forskningsstudien vil kunne brukes som grunnlag for implementering av bruk av standardiserte vurderingsinstrumenter i rettspsykiatriske observasjoner. Resultater fra studien vil bli implementert i de regionale helseforetakene via SIFER-nettverket, Den rettsmedisinske kommisjon (DRK) og den kommende organisering av norsk rettspsykiatri etter modell av Midlertidig rettspsykiatrisk enhet, Helse Midt.

Forskningsresultatene fra denne studien kan gi et evidensbasert grunnlag for optimal tilrettelegging av samfunnsvern, behandling og rehabilitering for pasienter dømt til tvungen psykisk helsevern i Norge. En implementering av forskningsfunn i fagfeltet vil kunne gi en mer enhetlig rettspsykiatrisk praksis i de fem helseregionene.

Pilotstudien er nå ferdigstilt. Med bakgrunn i de ferdigstilte analysene fra pilotstudien «Registrering og vurdering av psykosesymptomer i rettspsykiatriske erklæringer», vil det i PhD studien bli skåret blant annet vurdering av psykosesymptomer med PANSS. I tillegg vil faktorer de rettsoppnevnte sakkyndige har vektlagt for betydning av psykisk helsetilstand, inkludert fysisk helse, bli registrert.

Prosjektet er lagt frem for REK og godkjent av Riksadvokaten, DRK og Seksjon for informasjonssikkerhet og personvern OUS, og er et PhD prosjekt