Forskningsprosjekter

Finn forskningsprosjekt

Link til søkeresultat

Første side Forrige side 2 3 4

Armadilo

- | Midt-Nord | Sist oppdatert den 29. March 2012

Sentral fagenhet for tvungen omsorg i samarbeid med kompetansesneteret har siden høsten 2007 drevet et målrettet prosjektarbeid med å forbedre seksjonens retningslinjer og faglige profil knyttet til risikovurdering og behandling av Fagenhetens målgruppe. Prosjektet ble videre konkretisert i tråd med konklusjon beskrevet i sluttrapport for ”forprosjekt KAOS” . Siden da har Fagenheten brukt og videreutviklet KAOS, - en kognitiv atferdsterapi/miljøterapi som er spesielt tilpasset personer med utviklingshemming med forhøyet risiko for ny vold. I perioden frem til søknad om…

Se forskningsprosjekt

Registrering av politidata ved anmeldte voldtekter 1997-2010

- | Midt-Nord / Sør-Øst | Sist oppdatert den 19. June 2015

Samarbeidsprosjektet Registrering av politidata ved anmeldte voldtekter 1997 – 2010, er et delprosjekt av prosjektet Tilheling og rettferdighet – helsehjelp og rettspleie ved voldtekt.

Samarbeidspartnere i prosjektet er:

  • St. Olavs Hospital H. F. Psykiatrisk divisjon, avd. Brøset, Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels og rettspsykiatri.
  • Oslo universitetssykehus HF. Ullevål, Psykiatrisk divisjon. Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri for Helseregion Sør-Øst og 
  • Institutt for samfunnsmedisin, det medisinske fakultet NTNU er samarbeidspartnere i prosjektet Registrering av politi-data ved anmeldte voldtekter 1997 – 2010.
  • Se forskningsprosjekt

START i Montenegro

- | Midt-Nord | Sist oppdatert den 2. February 2012

START (Short Term Assessment of Risk and Treatablility) har blitt introdusert for ansatte ved Montenegros eneste psykiatriske sykehus i Dobrota, Kotor. Prosjektet er både et fagutviklingsprosjekt og et forskningsprosjekt hvor samarbeid mellom institusjonene (Dbrota og Brøset) vektlegges.

Se forskningsprosjekt

Short Term Assessment of Risk and Treatability (START) i kommunal omsorg for personer med utviklingshemning

- | Midt-Nord | Sist oppdatert den 5. December 2011

Risikovurderinger og håndtering av risiko for atferdsproblemer har som fagområde utviklet seg betydelig gjennom de siste 15 årene. En rekke måleinstrumenter finnes i dag tilgjengelig med sikte på å predikere både voldelige og seksuelle hendelser, og sammenligninger er gjort for effekten av instrumentene. Internasjonale studier har vist at 5-15% av personer med utviklingshemning framviser atferd som byr på betydelige utfordringer for omsorgspersonene (Emerson, m.fl., 2001). Dette er atferd som omfatter aggresjon, destruktivitet, selvskading, og annen atferd som utgjør en…

Se forskningsprosjekt

Autismespekterlidelser og kriminalitet

- | Midt-Nord | Sist oppdatert den 16. June 2015

Studere alle rettspsykiatriske rapporter de siste 10 årene der diagnoser innenfor autismespekteret har vært stilt eller verifisert. Følgende opplysninger vil være av særlig interesse: Lovbruddets art, kognitiv fungering, utdanning, tidligere kriminalitet, psykiatrisk komorbiditet, rusvaner, aktuelle straffereaksjoner samt opplysninger om kjønn, alder, sivilstand, yrkesstatus m.m.

Vi vet i dag svært lite om lovbrytere med Autismespekterlidelser og studien er derfor et rent forskningsprosjekt hvor vi ønsker å beskrive denne gruppen lovbrytere og se om de har fellestrekk utover de rent diagnostiske, deriblant…

Se forskningsprosjekt

Første side Forrige side 2 3 4