Forskningsprosjekter

Finn forskningsprosjekt

Link til søkeresultat

Forrige side 1 2 3 4 Neste side

Galskapens iscenesettelse: Psykiatrifaglige praksiser mellom kunnskapsproduksjon og helsearbeid

- | Midt-Nord | Sist oppdatert den 19. April 2013

Dette er et prosjekt under planlegging og utvikling

Prosjektutviklingen har så langt sentrert rundt temaer som:
- Hva er og hvordan konstitueres psykiatrifaglig kunnskap og praksis?
- Psykiatriarbeider - yrke eller kall?
- Framtidens sikkerhetspsykiatri? - shamanisme, eksorsisme, kunnskapsbasert praksis eller noe helt annet?

Prosjektet er i utgangspunktet tenkt som et kvalitativt prosjekt, men er i høyeste grad åpen for mer kvantitativt orienterte innspill

Det innviteres til ideutvikling og prosjektdeltakelse

Tenkt prosjektfinansiering:…

Se forskningsprosjekt

Galskapens fengsel: Musealt formidlingsprosjekt knyttet til sikkerhetspsykiatrien i det 20. århundret

- | Midt-Nord | Sist oppdatert den 29. October 2012

Prosjektet er et historie- og museumsfaglig prosjekt som skal formidle kulturelle, sosiale og etiske aspekter ved sikkerhetspsykiatrien i det 20. århundret. Fokuset vil være pasientene, vitenskapen, samfunnets forståelse og framtidige utfordringer i sikkerhetspsykiatrien.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid mellom Norsk rettsmuseum, Det humanistiske fakultet (NTNU), Museene i Sør-Trøndelag og Brøset KS.

Utstillingsproduksjonen vil starte 10.februar 2013. Prosjektet er nær fullfinansiert og ferdigstilling er planlagt i vårsemesteret 2014.

Den ferdige utstillingen er planlagt å fylle i underkant av…

Se forskningsprosjekt

The Mental Machine: Confinement of Criminal Insanity in Norway in the 20th Century

- | Midt-Nord | Sist oppdatert den 10. May 2013

This is an interdisciplinary project concentrating on historic studies of the institutionalization of Norwegian forensic psychiatry in the 20th century. The departure of the study focuses the two Norwegian high security institutions: Kriminalasylet (1895-1963) and Reitgjerdet hospital in Trondheim (1923-1987).

The project has four analytic subjects: psychiatric scientific practices, political conditions, the patients and their families and the relation between the institutions and the surrounding society.

The project is interdisciplinary and had research activities related to history,…

Se forskningsprosjekt

Kognitiv funksjon og terapeutisk allianse ved schizofreni

- | Midt-Nord | Sist oppdatert den 12. March 2012

Schizofreni er en alvorlig psykisk lidelse. Undersøkelser har vist at både kognitiv funksjon og terapeutisk allianse påvirker resultat av behandling ved schizofreni. Formålet med denne studien er å undersøke forholdet mellom kognitiv funksjon og kvalitet av terapeutisk allianse hos et utvalg pasienter med schizofreni. Dette vil kunne være et viktig steg i retning bedre kjennskap til faktorer som påvirker resultat av behandling.

Undersøkelsen blir gjort ved St. Olavs Hospital, Psykisk Helsevern avd. Østmarka i Trondheim. Pasientene rekrutteres fra…

Se forskningsprosjekt

Sinnemestring Brøset Fengselsprogrammet “Jeg bestemmer selv- veien videre”

- | Midt-Nord | Sist oppdatert den 12. March 2012

Sinnemestring Brøset - Fengselsprogrammet er basert på kognitiv terapi og Motivational Interviewing. Programmet ble akkreditert av Justisdepartementet og Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) i 2009. Målgruppen er voldsdømte, og programmet har en klar endringsprofil med henblikk på å motvirke et kriminelt handlingsmønster. Vi har lagt vekt på at den domfelte finner motivasjon til endring, utvikler egne ressurser, og reflekterer over hvordan han kan mestre et liv uten kriminalitet.
 

Programmet retter seg mot vold og overgrep som er affekt- og…

Se forskningsprosjekt

European Violence in Psychiatry Research Group (EViPRG)

- | Midt-Nord | Sist oppdatert den 14. March 2012

Brøset har siden 2009 hatt ledervervet i dette eneste i sitt slag Europeiske forskernettverk med tema vold og tvang i psykiatrien. Gruppen arrangerer to symposier/møter pr år samt en Europeisk kongress hvert 2.år. I 2011 ble den 7th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry arrangert i Praha.

Se forskningsprosjekt

Brøsetmodellen

- | Midt-Nord | Sist oppdatert den 22. April 2015

Et gruppebasert behandlingsprogram for inneliggende pasienter med psykose – kombinert med rusproblemer bygd på kognitive tilnærming og atferdsprinsipper.
Behandlingsopplegget er tilpasset våre psykiatriske pasienter med spesielle behov i forhold til informasjon, både med hensyn til sykdom og behandling og er et strukturert, gruppebasert behandlingsprogram for inneliggende pasienter med en alvorlig psykisk lidelse eller personlighetsforstyrrelse som i tillegg har problemer med rus, sinne/vold.

Status 2011:
• Gjennomføring og avslutning av 2 grupper med hver 2 pasienterSe forskningsprosjekt

Sinnemestring Brøset

- | Midt-Nord | Sist oppdatert den 27. March 2015

Dette prosjektet er en del av Tiltak 18 i Regjeringens Handlingsplan Vendepunkt.
Status 2011:
I tillegg til aktiviteten knyttet til landsomfattende undervisning, opplæring og veiledning av terapeuter i Sinnemestring Brøsetmodellen er programmet det eneste akkrediterte sinneprogram i Kriminalomsorgen. For å evaluere sistnevnte har Kompetansesenteret lønnet en terapeut som driver grupper i Trondheim fengsel parallelt med at det samles inn data på denne gruppen.
Det er også iverksatt systematisk innsamling av data på kvinner som mottar behandling i…

Se forskningsprosjekt

Short Term Assessment of Risk and Treatability (START) i kriminalomsorgen

- | Midt-Nord | Sist oppdatert den 12. March 2012

Målsettingen med denne studien er å undersøke om START fanger opp endring i psykisk tilstand og atferd hos de innsatte. I tillegg er det ønskelig å undersøke STARTs psykometriske egenskaper (validitet og reliabilitet) i en fengselspopulasjon.
Det tas sikte på repeterte målinger av innsatte i fengsel. Samtlige innsatte i Trondheim fengsel, forvaringsavdelingen, som samtykker til deltakelse inkluderes i studien.
START- verktøyets formål er å være et integrert rehabiliteringsverktøy. Start Outcome Scale (SOS) innføres som et baselinemål og…

Se forskningsprosjekt

SARA-SV - Spousal Assault Risk Assessment: Short version

- | Midt-Nord | Sist oppdatert den 10. December 2012

Implementering av SARA:SV er ledd 13 i regjeringens "Handlingsplan mot vold i nære relasjoner". Politiet ved Stovner og Horten politistasjon prøver ut risikovurderingsskjemaet Spousal Assault Risk Assessment: Short version, etter utrykking i forbindelse med vold i nære relasjoner. politiets innsats i sakene avhenger av graden av risiko for fremtidig vold.

Status 2011:
Data fra voldsituasjonen vedr. violdsutsatte og voldsutøver er fortløpende blitt kodet inn, slik at det vil være mulig å begynne å kjøre ut…

Se forskningsprosjekt

Forrige side 1 2 3 4 Neste side